Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Eurolac Lactatiekunde streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u, ondanks deze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken.

Deze klachtenprocedure benadrukt de hoge waarde die Eurolac Lactatiekunde hecht aan de relatie met opdrachtgevers en cliënten die gebruik maken van het winkel- en scholingsaanbod en consulten. Een uiting van ontevredenheid wordt dan ook uiterst serieus genomen en tegelijkertijd gezien als kans om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

De klachtenprocedure voor de webwinkel maakt onderdeel uit van de Algemene voorwaarden, artikel 14.

Artikel 14 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

De klachtenprocedure voor de Consulten en cursussen is gebaseerd op die voor de webwinkel.

Aanvullende regelingen:

  1. Alle klachten over consulten en cursussen worden eerst schriftelijk of via email voorgelegd aan de ondernemer.
  2. Indien klager en ondernemer niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen, kan de klacht worden voorgelegd aan de beroepsvereniging van de ondernemer.